Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • B&A Human Resources Groep bestaat uit B&A Prometheus BV en B&A Career Management BV. De algemene voorwaarden gelden voor B&A Prometheus BV en B&A Career Management BV (hierna beiden te noemen B&A Human Resources Groep).
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot B&A Human Resources Groep, behoudens voor zover partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Opdrachten worden definitief aanvaard na ontvangst van een volledig ingevuld (verplichte velden) digitaal aanmeldformulier, ondertekend aanvraagformulier of ondertekende offerte.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met B&A Human Resources Groep, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Grondslag offertes

 • Een offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever en/of kandidaat is verstrekt. B&A Human Resources Groep zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig goed vakmanschap en ondernemersschap uitvoeren.
 • Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Voor specifieke trajecten geldt dat wij – indien afgesproken met de opdrachtgever – een resultaatverplichting aangaan.

3. Personeel

 • De door B&A Human Resources Groep ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door de opdrachtgever is voorgeschreven.
 • Medewerkers van B&A Human Resources Groep handelen in overeenstemming met en voldoen aan de gedrags- en beroepseisen van het Nederlands Instituut voor Psychologen.
 • De gedrags- en beroepseisen van B&A Human Resources Groep maken deel uit van deze overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor B&A Human Resources Groep voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

 • Met betrekking tot de tarieven staat in de offerte of op het aanvraagformulier aangegeven, of daarbij zijn inbegrepen de secretariaatskosten, eventuele reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.
 • Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 • Op alle prijzen en tarieven wordt het BTW 21 % tarief in rekening gebracht.
 • B&A Human Resources Groep zal jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijkse indexcijfer CBS.

5. Betalingsvoorwaarden

 • Na akkoordverklaring van opdrachtgever volgt de factuur voor de totale opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Gemaakte afspraken voor individuele begeleiding dienen uiterlijk 24 uur vóór de datum van de afspraak geannuleerd te worden. Bij annuleren binnen de gestelde termijn behoudt B&A Human Resources Groep zich het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.
 • Afspraken voor assessments, development centers, workshops en trainingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang geannuleerd te worden. Bij annuleren binnen de gestelde termijn behoudt B&A Human Resources Groep zich het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.
 • Voor afspraken die niet worden afgezegd zal het volledige tarief van het gesprek, het assessment, de workshop of training in rekening worden gebracht.
 • Betaling dient te geschieden binnen drie weken na de factuurdatum op een door B&A Human Resources groep aangegeven bankrekening. Betaling dient in euro’s te geschieden.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die B&A Human Resources Groep maakt als gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 • Bij in gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

6. Intellectueel eigendom

 • Documenten, technieken, instrumenten (waaronder software) en alle overige werken waarop auteursrecht kan bestaan, die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van B&A Human Resources Groep tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7. Vertrouwelijkheid

 • B&A Human Resources Groep verplicht haar medewerkers tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de kandidaat en de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de kandidaat en de opdrachtgever.
 • Rapportages worden alleen na schriftelijke toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever en/ of derden gestuurd.
 • Uit de rapportage of de verklaring blijkt duidelijk wat de beperkingen zijn van de uitspraken (in tijd en reikwijdte) en de gronden waarop de uitspraken berusten. De conclusies hebben alleen betrekking op de aan de rapportage ten grondslag liggende vraagstelling.

8. Aansprakelijkheid

 • Indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de zuivering van de tekortkoming.
 • B&A Human Resources Groep is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door medewerker(s) van B&A Human Resources Groep van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waar bij de uitvoering van diensten door B&A Human Resources Groep op vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat B&A Human Resources Groep voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

9. Toepasselijk recht

 • Overeenkomsten tussen B&A Human Resources Groep en opdrachtgevers worden beheerst door Nederlands Recht.
 • Alle overige geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van B&A Human Resources Groep, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.